Onderzoek naar ervaringen arbeidsbeperkte werknemers

27 september 2016

In het kader van de innovatiewerkplaats 'Arbeid & Healthy Ageing' gaat het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen van mensen met een beperking die via de Banenafspraak bij een werkgever in dienst zijn gekomen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Werkbedrijf Haaglanden, waarin sociale partners, gemeenten en UWV samenwerken om mensen met een beperking duurzaam aan de slag te helpen. De vraagstellingen luiden:

  • Hoe ervaren arbeidsbeperkte werknemers uit de regio Haaglanden hun werk en hoe kunnen deze ervaringen begrepen worden vanuit de (werk)context van de deelnemer en diens achtergronden?
  • Welke aanbevelingen zijn er voor de sociale partners en overheid in het Werkbedrijf Haaglanden op basis van bovengenoemde ervaringen om duurzame dienstverbanden te bevorderen en de dienstverlening op grond daarvan te optimaliseren?

In het onderzoek gaan studenten van de opleiding HRM en Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool 50 mensen in de werksituatie volgen en de ervaringen in kaart brengen. Ze interviewen de arbeidsbeperkte werknemers zelf, maar ook hun collega’s en leidinggevende en – waar dat gewenst is - ook iemand van het thuisfront. De 50 casuïstieken worden vervolgens vergeleken om te onderzoeken welke aanknopingspunten deze bieden voor het verduurzamen van de dienstverbanden in het algemeen. Na een jaar wordt het onderzoek herhaald, zodat beter zicht komt op factoren en (HRM)instrumenten die duurzame plaatsing daadwerkelijk kunnen bevorderen.

Het onderzoek naar de ervaringen naar duurzame arbeidsrelaties is bijzonder. Dergelijk longitudinaal onderzoek is er voor zover bekend wel gedaan bij mensen in de bijstand maar niet bij de groep arbeidsbeperkten werkzaam bij een reguliere werkgever.