Voeding en sensoren bij (pre)zwangeren

Voor een gezonde zwangerschap en optimale ontwikkeling van het kind, is een goede gezondheid van de moeder voor, tijdens en na de zwangerschap van belang. De aanpak van zorg en begeleiding van zwangerschap is voortdurend in ontwikkeling. De Rijksoverheid legt momenteel het accent op verbetering van de verloskundige zorg en integrale bekostiging van de geboortezorgketen.

In de drie noordelijke provincies wonen relatief veel mensen met een lage sociale economische status (SES). Uit onderzoek blijkt dat een lage SES vaak samengaat met ongezondere levensstijl en voedings­gewoonten, een slechtere gezondheid en een kortere levensduur. Vrouwen met een lage SES hebben een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. De baby­sterfte in Noord-Nederland is hoger dan in de rest van het land.

De IWP ‘Voeding en sensoren bij (pre)zwangeren’ richt zich op verbetering van zwangerschapsuitkomsten, door het bevorderen van een gezonde leefstijl en voedingspatroon van zwangere vrouwen in deze regio. 

Innovatiewerkplaats

Activiteiten o.a.

  • Ontwikkelen van een concept (online en persoonlijk contact) voor het aanbieden van toegespitste begeleiding in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap.
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om – ter voorbereiding op een effectstudie – de haalbaarheid te onderzoeken van gepersonaliseerde feedback en advies aan vrouwen met een lage SES door de verloskundige, gebaseerd op sensorinformatie en een online voedingstool. Duur: twee jaar.
  • Uitvoering van een effectstudie om de aanpak te valideren, op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie.  De intentie is om deze studie uit te voeren binnen de Lifelines Next proeftuin van het UMCG, waarbij geselecteerd kan worden uit de brede groep proefpersonen.
  • Ontwikkelen van een online tool voor gepersonaliseerde adviezen aan zwangeren.
  • Opzetten van een eerstelijns e-Zorgcentrum.

Doel

De partners van de IWP ‘Voeding en sensoren bij (pre)zwangeren’ willen – in nauwe samenwerking met verloskundige praktijken – bijdragen aan de gezondheid van moeders met een lage socio-economische status (SES) in Noord-Nederland, door gericht onderzoek te doen naar hun leefstijl en voeding. Door data collectie wordt inzicht verkregen in mogelijkheden voor optimale coaching door deskundigen.

Aanpak en resultaten

De IWP voert diverse studies uit naar de haalbaarheid en effect van gepersonaliseerde leefstijladviezen in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap. Deze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide analyse van het voedings- en bewegingspatroon en de fysieke en psychische gezondheid van de vrouw. De IWP verzamelt door een haalbaarheids- en effectstudie gegevens over leefstijl en voeding van zwangeren. Data collectie gebeurt door online registratie met sensoren, medische controles, interviews en een digitaal dagboek.

Resultaten worden onder andere zichtbaar in de vorm online tool voor gepersonaliseerde adviezen aan zwangeren en een vernieuwde werkwijze van verloskundigen. Met de inzet van de verworven kennis en innovaties zal de gezondheid van moeder en kind worden verbeterd. Een en ander kan ook leiden tot een start-up in de vorm van een eerstelijns e-Zorgcentrum.

Verantwoording en samenwerking

Voor meer informatie over de innovatiewerkplaats ‘Voeding en Sensoren bij (pre)zwangeren’ kunt u contact opnemen met:

  • Marlies Rijnders - TNO: inhoudelijk projectleider - marlies.rijnders@tno.nl
  • Nynke Leistra - CoE Healthy Ageing: procesmanager - n.leistra@pl.hanze.nl
  • Ron Klaas - Fujitsu - technische projectleider - ron.klaas@ts.fujitsu.com


De IWP is een samenwerkingverband van meerdere partners.
Een overzicht van alle partners staat rechts op deze pagina.