Participatie van Kwetsbare Kinderen in de Samenleving (PaKKS)

Kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen (bijvoorbeeld taalontwikkelingsstoornissen (TOS), ADHD of autisme) zijn kwetsbaar en hebben extra zorg en aandacht nodig. Een stimulerende en gezonde omgeving - waarin professionals in zorg, welzijn en onderwijs goed samenwerken – draagt bij aan een goede participatie van deze kinderen in de maatschappij. Professionals ervaren knelpunten in deze samenwerking en ook jeugdverpleegkundigen en logopedisten hebben behoefte aan meer kennis over de coaching van kwetsbare kinderen en hun families.

De innovatiewerkplaats ‘Participatie van Kwetsbare Kinderen in de Samenleving’ (PaKKS) haakt in op de maatschappelijke beweging van intramuraal naar extramuraal. De kracht van PaKKS is dat verschillende lopende projecten gericht op deze doelgroep bij elkaar worden gebracht (verbreding en versteviging) om nieuwe projecten te ontwikkelen en subsidieaanvragen te schrijven (verduurzaming en continuïteit).

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

Ontwikkeling en inzet van PaKKS-werkpakketten op drie niveaus, met specifieke doelen en opbrengsten:

1. Interprofessioneel samenwerken

  • Kwalitatief onderzoek: Shared Decision Making (SDM)
  • Training: Samenwerken in passend onderwijs

2. Samenwerken met families

  • Versterken van families van kwetsbare kinderen
  • Technologie: Luisterrijk

3. Vroege ouder-kind-interactie

  • Experimenteel: Vocalisaties & ouder-kind interactie
  • Technologie: Prototype voor het herkennen en kwalificeren van vocalisaties en emoties van baby's

Doel

PaKKS wil - door de ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën en trainingen - de interprofessionele samenwerking (zorg & welzijn en familie) rond kwetsbare kinderen optimaliseren en professionals in zorg, welzijn en onderwijs bekwamen als gezondheidscoach. Met als doel kwetsbare kinderen meer kans te geven op een succesvolle rol in de samenleving.

Aanpak en resultaat

Om een gedegen en breed beeld te krijgen van hiaten in de begeleiding van kwetsbare kinderen en hun families, is voor de vraagarticulatie de visie van de professionals en die van de ouders van verschillende kwetsbare groepen kinderen (extra zorgbehoefte op school, prematuur geboren, schisis en taalstoornissen) in kaart gebracht.
Op basis hiervan wordt tegelijkertijd ingezet op verschillende niveaus. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van bestaande en experimentele methodes. De impact wordt getest aan de hand van haalbaarheidsstudies. Er zijn kennisinstellingen, bedrijven en (hbo) studenten betrokken bij de uitvoer van de projecten.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Integraal Jeugdbeleid) is trekker van de innovatiewerkplaats ' Participatie van Kwetsbare Kinderen in de Samenleving (PaKKS)’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 september 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 96.000,-
Locatie Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Contact Dr. M.R. Luinge, lector Kind, Taal & Ontwikkeling

Partners o.a.

COSMONiO
Dunstan Babytaal
GGD Groningen
GGD Zeeland
Game Solutions Lab
NORISK IT
UMCG
University of North Carolina