Kunsten en Zorg & Welzijn

Van 2015 tot en met 2017 heeft de innovatiewerkplaats Healthy Ageing en de Kunsten (HAendeKunsten) gewerkt aan een breed noordelijk innovatienetwerk op het gebied van kunst en ouder worden. De innovatiemissie van deze IWP op het gebied van actieve cultuurparticipatie door ouderen is volbracht (voor de opbrengsten zie deze pagina), de implementatie is overgedragen aan steuninstellingen voor amateurkunst.
Een nieuwe innovatievraag die op het pad kwam van HAendeKunsten was de aansluiting en uitwisselingen tussen onderzoek & onderwijs enerzijds en het werkveld kunsten, zorg en welzijn anderzijds. Dit was de aanleiding voor een nieuwe innovatiewerkplaats.

De innovatiewerkplaats ‘Kunsten en Zorg & Welzijn’ richt zich op de vragen: ‘Hoe kunnen onderzoek en onderwijs - door in een consortium samen te werken met praktijkpartners uit de kunsten, zorg en welzijn - bijdragen aan de realisatie van een concrete maatschappelijke ambitie, zoals die van de dementievriendelijke wijk?’ En: ‘Hoe kan samen leren en werken tussen opleidingen in de kunsten, zorg en welzijn (hbo, mbo en wo) aan de hand van concreet praktijkonderzoek gefaciliteerd worden?’

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • bundelen van concrete elementen uit onderwijs en praktijkonderzoek in de Groningse Korrewegwijk in een domeinoverstijgend traject, rond het thema Kunst & Dementie;
  • praktijkgericht onderzoek Off course I: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ - studenten portretteren mensen met dementie (Academie Minerva) en Off course II:  kunst- en geografiestudenten ontwerpen samen met mensen die leven met dementie en wijkbewoners een expositie waar beide leefwerelden samenkomen (Culturele Geografie, RUG en Academie Minerva);
  • introduceren 'open blik-methodiek in de dementiezorg’: kunststudenten maken kennis met methodiek 'kunst als ontmoeting';
  • uitvoeren van muziekprojecten: ‘Muziek & Dementie thuis’ (Prins Claus Conservatorium), concept 'muziek thuis of in de extramurale dementiezorg', muziek als zorginstrument aan familie en zorgvrijwilligers;
  • doorontwikkelen van de mastermodule ‘Muziek & Dementie’;
  • organiseren van activiteiten rond de verbinding van kunsten met zorg en welzijn, bijvoorbeeld ‘Dansen op recept’ of ‘De Kunsten in opleiding/bijscholing van medische professionals’;
  • ontwerpen en organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen met studenten, burgers en (zorg)professionals.

Doel

De IWP ‘Kunsten en Zorg & Welzijn’ heeft als doel rond de thema's leefbaarheid  en positieve gezondheid bestaand en nieuw (praktijk)onderzoek en onderwijs te bundelen in een langlopend, vraaggestuurd  en domeinoverstijgend traject. Dit leidt tot dieper inzicht en samenhang tussen methodieken  en innovaties  waarbij de kunsten instrument of katalysator zijn. Kunstprofessionals verdiepen hun expertise met werken in maatschappelijke context. Zorg- en welzijnprofessionals raken bekend met de kracht van culturele  interventies.

Aanpak en resultaat

De trajectaanpak waarin onderwijs en onderzoek rond een specifiek thema gestapeld en geschakeld is, vergemakkelijkt de valorisatie van onderzoek richting zorgonderwijs en de wijk. Kennisontwikkeling komt voort uit samen onderzoeken en samen leren. Resultaat is verdieping en verduurzaming van de opbrengsten van bestaande en nieuwe best practices op het gebied van de kunsten in zorg en welzijn. Het geeft antwoord op de vragen:

  • hoe kan een concreet project gefaciliteerd worden vanuit de interactie tussen verschillende lokale projecten een dementievriendelijke wijk?
  • wat kan een 'open blik' van de kunstenaar, een 'ontwerpende attitude' en muziek betekenen voor (zorg)professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en wijkbewoners in hun omgang met mensen met dementie? Welke methodieken kunnen daarvoor ontwikkeld worden?
  • wat zijn werkzame elementen en voorwaarden voor alle betrokkenen en voorwaarden in de co -creatie van kunst & dementie-projecten?

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum Kunst en Samenleving) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Kunsten en Zorg & Welzijn’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 augustus 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 51.000,-
Locatie Kenniscentrum Kunst en Samenleving
Contact M.H. Conner

Partners o.a.

Odensehuis Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Zorg Innovatie Forum (ZIF)