Inzet Technologie in Huisartsenpraktijk

Toegenomen werkdruk en uitbreiding van het takenpakket van professionals in de huisartsenpraktijk vragen om middelen voor meer efficiency. Daarnaast speelt de huisartsenpraktijk, als spil in de eerstelijnszorg, een belangrijke rol in de huidige accentverschuiving in de zorg naar zelfredzaamheid en eigen regie. Nieuwe technologie, in de vorm 'zelfmonitoring' en 'big data', kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Vragen als ‘Wat is de precieze behoefte van patiënt en professional?’ en ‘Hoe kunnen uitkomsten van zelfmonitoring en big data ingezet worden in de behandeling?’ moeten echter eerst worden beantwoord. In de huidige huisartspraktijk zijn zorggegevens nauwelijks uitwisselbaar tussen zorgverleners, kunnen patiënten nog niet bij hun eigen gezondheidsgegevens en communiceren nieuwe eHealth-apps nog onvoldoende met bestaande zorg-technologieën.

De innovatiewerkplaats ‘Inzet Technologie in Huisartsenpraktijk’ richt zich op de vraag hoe in de huisartsenpraktijk gebruik gemaakt kan worden van technologie bij het verzamelen van data die relevant zijn voor de (mentale) gezondheid van patiënten, teneinde het zelfmanagement van gezondheidsgedrag van patiënten te vergroten.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten

In het eerste jaar (september 2018 – september 2019):

  • gesprekken voeren met werkveld ten behoeve van vraagverheldering;
  • kwalitatief onderzoek naar behoeften en wensen patiënten binnen de huisartsenpraktijk;
  • onderzoek naar uitbreiden functionaliteiten bestaande app LIV (E-Mental health platform voor de POH-GGZ) en opstellen ontwerpeisen ICT-tool voor zelfmonitoring en data-analyse;
  • literatuuronderzoek naar  relevante gezondheidsdeterminanten en hoe deze met elkaar samenhangen;
  • expertise verzamelen over hoe samenhang tussen relevante determinanten bepaald kan worden;
  • voorbereiden aanvraag vervolg innovatiewerkplaats.

Doel

De innovatiewerkplaats wil professionals en patiënten binnen de huisartsenpraktijk middelen aanreiken die zelfmanagement van gezondheid van patiënten versterken. De verwachting is dat wanneer patiënten meer zelfmanagement uitoefenen, dit zal leiden tot een verminderde zorgvraag en, zeker op lange termijn, tot arbeidsbesparing voor zorgprofessionals (TNO, 2010). Dit sluit aan bij onderzoeksthema’s uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde (NHG, 2018): gezondheid wordt bepaald door een samenspel van psychische, fysieke en sociale factoren. De uitdaging is om deze data zo met elkaar te combineren dat dit betekenisvolle informatie oplevert die bijdraagt aan het vergroten van de regie van patiënten over hun gezondheid.

Aanpak en resultaat

De IWP werkt aan een prototype dat gebruikt kan gaan worden door professionals binnen huisartsenpraktijk gebaseerd op zelfmonitoring door patiënten en gepersonaliseerde ondersteuning door ICT-tools ter bevordering van zelfmanagement.

In het consortium zijn verschillende MKB-bedrijven vertegenwoordigd. Als marktpartijen is het hun rol om de vermarkting van de in de IWP ontwikkelde innovaties te waarborgen. Via de betrokken zorgprofessionals en de Groninger Huisartsenkring , worden de innovaties in het regionale werkveld getoetst en verspreid.

In de IWP zijn stagiaires en afstudeerders uit het hbo betrokken bij het onderzoek en ontwerp, waar mogelijk multidisciplinair. De resultaten van de IWP worden gebruikt voor onderwijsvernieuwing.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Personalised Digital Health van de Digital Society Hub) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Inzet Technologie in Huisartsenpraktijk’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 september 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 109.000
Locatie Lectoraat Personalised Digital Health
Contact Dr. H.K.E. Oldenhuis

Partners o.a.

Coachjezelf
Coolminds
Digital Society Hub
Hanzehogeschool Groningen
NHL Stenden Hogeschool
RGOc - UMCG